Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE STICHTING RAAD VAN OVERLEG VOOR DE KANTOORVAKHANDEL

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 371/1992, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer D 3164.

Artikel 1 ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijk strekkende tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene (Inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de verkoper van de hand gewezen.

Artikel 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.

Artikel 3 OVEREENKOMSTEN Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering van de koper; in geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 PRIJZEN Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in binnen- en/of buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften, en mogen door de verkoper worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. De koper heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze verandering. De koper verplicht zich nimmer beneden de normale inkoopprijzen voor de handel, zoals deze in de prijscourant van de verkoper zijn opgenomen, aan te bieden of te leveren.

Artikel 5 LEVERING 1. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd ongeacht de oorzaak daarvan geeft koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de koper de verkoper schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet de verkoper toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst tot stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 8.

2. Indien de leverancier van wie de verkoper de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in het product, geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

3. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kan worden beindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

4. In geval verkocht is met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.

5. Alleen de levering van zendingen magazijngoederen met factuurwaarde van meer dan 500,- exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis koper. Zendingen met een lagere factuurwaarde dan voormeld, geschieden niet franco. Kan een verkoper een magazijnorder tot een waarde van tenminste 500,- inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in n zending versturen, dan moet levering plaatsvinden van alle deelzendingen franco huis koper. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt worden of die de verkoper niet als magazijngoederen aanhoudt. Indien de koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten voor rekening van de koper.

6. Voor zendingen beneden de franco grens van 500,- wordt berekend een bedrag van 15,-, inhoudende administratie- en vrachtkosten. Zendingen beneden 75,- worden niet geleverd, behoudens in door de verkoper te bepalen uitzonderingsgevallen en bij nalevering van in nota-goederen.

7. Verzending geschiedt per door de verkoper te kiezen gelegen-heid. Bij niet franco zendingen behoort de verkoper de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van de verkoper.

8. Indien de emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 9 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van verkoper binnen 3 maanden na dag van levering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper.

Artikel 6 RECLAMES Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Bij gebreke daarvan is de verkoper niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De koper is niet gerech-tigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van de verkoper terug te zenden. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient koper binnen 24 uur na ontvangst van die goederen daarvan melding te maken bij de verkoper.

Artikel 7 RETOURZENDINGEN Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de ver-koper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespe-cificeerde opgave voor de afnemer bindend, behoudens tegenbe-wijs. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie van de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 10 % voor gemaakte kosten met een minimum van 10,- per geval. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materile schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden tot ten hoogste 500.000,- in totaal per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatie-werkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie verkoper zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor verkoper in deze voor-waarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal verkoper niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart verkoper te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

Artikel 9 BETALING- 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum. De termijn van 30 dagen kan met 8 zicht-dagen worden verlengd.

2. Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de koper.

3. Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. de met de koper gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

4. Indien de verkoper vr of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 10 BETALINGSKORTING Indien de verkoper de koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1 % bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen acht dagen na factuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend van het eindbedrag van de desbetreffende factuur exclusief de vracht- en verzekeringskosten en omzetbelasting en eventueel statiegeld. De termijn van acht dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan de verkoper verschuldigde betalingen terzake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de verkoper de koper dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de koper in staat van faillissement is verklaard of sursance van betaling heeft aangevraagd.

2. De verkoper, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

Artikel 12 GESCHILLEN Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 13 SLOTBEPALING Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Qmex

Laden...